Alle berichten van Wanne van den Bijllaardt

Tips overleg met de bestuurder voorbereiden

 

Uw OR overlegt regelmatig met de bestuurder over de veiligheid op het werk of over personeelsbeleid. U staat er vaak niet bij stil, maar u bent aan het onderhandelen. U wilt resultaten boeken voor uw achterban. Een goede voorbereiding daarbij is het halve werk. Als u dat goed doet dan bent u succesvoller aan de overlegtafel. OR Academy heeft 11 tips voor u op een rij gezet.

 1. Zorg dat u de agenda bepaalt. De belangrijke punten van de OR en PVT moeten bovenaan staan.
 2. Neem tijd om het overleg goed voor te bereiden. Leg een moment vast om de agenda te bespreken.
 3. Bepaal de inhoud van het overleg. Inventariseer met de OR of PVT de pure informatie, argumenten, feiten, voorstellen en stand­punten.
 4. Kijk of u voldoende kennis van het onderwerp hebt. Als dat niet het geval is vergaar dan informatie.
 5. Stel de doelen en procedures vast: de werkwijze en aanpak, agenda en te nemen stappen. Wat wilt u bereiken?
 6. Bedenk welke standpunten en belangen de andere partij, de bestuurder, heeft.
 7. Kijk of er sprake is van samenwerking. Er is overeenkomst in doelen en belangen, zodat u rekening met elkaar wilt houden en elkaar stimuleert bij ideeën en oplossingen.
 8. Is er sprake van een conflict? Zijn er tegenstrijdige doelen? Is de winst voor de een verlies voor de ander?
 9. Let op de machtssituatie. De OR of PVT onderhandelt vaak met een partij met meer macht (de bestuurder). U moet vooraf andere oplossingen bedenken, ingeval de onderhandeling mislukt. Door alternatieven te formuleren, bent u minder afhankelijk en kan ‘uw opponent’ minder gebruik kan maken van zijn machtspositie.
 10. Denk na over de manier waarop de ‘tegenpartij’ het gesprek ingaat. Hiermee kunt u namelijk uw eigen houding bepalen.
 11. Wie voeren het woord. Ieder OR-lid of een woordvoerder per onderwerp?

Meer weten?

Wilt u meer weten over de voorbereiding en het onderhandelen zelf? Volg dan de training Effectief onderhandelen voor de OR. U leert dan het overleg goed voor te bereiden en gesprekstechnieken om meer resultaat tijdens het overleg te behalen. 

Deze checklist komt uit Het praktische checklistboek voor de OR, Wanne van den Bijllaardt en Marianne van der Pol, Thema 2019

Het praktische checklistboek voor de OR

Publicaties voor OR en PVT

Menig OR/PVT heeft grote behoefte aan informatie. Dat is ook logisch, want de meest uiteenlopende onderwerpen staan op de agenda. OR Academy publiceert in diverse bladen. U vindt hieronder de meest recente publicaties voor OR en PVT. De publicaties zijn meestal erg praktisch en geven verschillende handvatten voor OR en PVT.

Veel leesplezier met de onderstaande publicaties voor OR en PVT.

publicaties OR en PVT

– Communicatie is voor veel OR-leden én de bestuurder lastig. Als u meer weet over de communicatiestijlen van jezelf en anderen wordt het makkelijker om te communiceren. Kijk hier naar het artikel Communicatiestijlen voor de ondernemingsraad

–  De OR-leden vormen een team. Lees eens iets over de Teamrollen van Belbin.

– Een vraag waar veel OR’en mee te maken hebben is het aantal kandidaten voor de OR. Hoe krijgen we de vacatures ingevuld? Doe ideeën op met de Checklist kandidaten werven

– Arbo is een onderwerp waar de OR succesvol mee kan zijn. Een checklist OR en RI&E kan je helpen om met arbo aan de slag te gaan.

– Het adviesrecht is één van de belangrijkste rechten van de OR en PVT. In een artikel leggen we uit wat de 5 fasen in het adviesproces zijn.

– Communicatie is belangrijk in het OR-werk. Hoe kan het communicatiebeleid van de OR eruit zien?

– Een OR en PVT bestaan uit mensen die uit alle delen van de organisatie komen. Hoe vorm je een ideaal team? Lees het artikel over team- en gedragsrollen in de OR en PVT

– De ambtelijk secretaris is soms de spil van de ondernemingsraad. Hoe kunt u goed  samenwerken met de ambtelijk secretaris?

– Tijdens het overleg wilt u resultaten behalen. Let op de overlegtrucjes van de bestuurder. In dit artikel beschrijven we er enkele.

– Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Ook de OR moet stilstaan bij de pensioenregeling. Bekijk de checklist.

– Als OR-lid krijgt u veel leeswerk. Hoe komt u door al dat leeswerk heen? In het artikel over snellezen krijgt u de nodige tips.

– Het secretariaat is belangrijk voor het functioneren van de ondernemingsraad. Gebruik de Checklist  om uw secretariaat verder te verbeteren.

– Menig OR vindt het lastig om met de achterban te communiceren. Gebruik de checklist achterbancommunicatie en u kunt gericht aan de slag met uw achterban.

– De OR heeft veel invloed op arbeidsomstandigheden. In de checklist aan de slag met arbo  ziet u hoe u invloed heeft op het arbobeleid.

– De OR is een team. Mensen uit alle delen van de organisatie moeten een team vormen. In een artikel over teambuilding leest hier alles over.

– Als OR of PVT moet je een goed team vormen. Soms lukt dat niet en zijn er conflicten. Laat een meningsverschil niet escaleren.

– Wie pro actief is heeft vaak meer grip op de situatie. Lees het artikel de proactieve ondernemingsraad om het heft in handen te nemen.

– In contact komen met de achterban is lastig. Bedenk een strategie voor achterbancommunicatie. Je zult zien dat het helpt.

– Veel van het OR-werk speelt zich af tijdens vergaderingen. Niet altijd is een vergadering effectief. Tijd om te werken aan vergadervaardigheden.

– De OR wil graag invloed op het strategisch beleid. Hoe doe je dat? Bekijk de checklist invloed strategisch beleid en je weet hoe de OR aan de slag kan.

– Een reorganisatie zorgt vaak voor onrust. Deze checklist helpt OR’en bij meer houvast bij veranderingen.

– Het adviesrecht is een belangrijke bevoegdheden van de OR. Om het adviesrecht goed toe te passen moet je goed kunnen communiceren. Lees het artikel over adviesrecht.

– Je kunt je OR-leden niet kiezen, maar je moet er wel mee samenwerken. Geef mekaar daarom positief feedback. Lees hier doe je feedback kunt geven .

– Gebruikt u uw instemmingsrecht goed? Zorg er in ieder geval voor dat u goed communiceert. Lees hier meer over in het over artikel over het instemmingsrecht

– Het is soms lastig om als OR of PVT een koers te bepalen. Welke positie kiest u: controlerend of meer proactief. De checklist positionering kan u hierbij helpen.

– De achterban is lastig te bereiken. Organiseer eens een achterbanbijeenkomst, maar hoe maak je die tot een succes? Lees het artikel de OR en de achterbanbijeenkomst.

– Uw OR heeft recht op scholing. Toch gaat de bestuurder soms voor de scholingswensen van de OR liggen. Kom op voor je scholingsrecht! Maak gebruik van de mogelijkheden.

– Veel OR’en maken een nieuwsbrief voor hun achterban. Beoordeel de OR-nieuwsbrief en probeer hem te verbeteren.

– De OR heeft met verschillende partijen te maken. Wat zijn de Samenwerkingspartners van de OR?

– Op het eerste gezicht lijkt het Huis voor klokkenluiders ideaal om klachten naar voren te kunnen brengen. Het is echter afwachten of dat ook in voldoende mate gaat gebeuren. Lees het artikel De ondernemingsraad als klokkenluider in Klokkenluiders en medezeggenschap (Vakmedianet 2016)

– OR verkiezingen kosten veel tijd. Vroeger stemde iedereen met potlood en papier. Nu is er veel meer mogelijk. U kunt ook digitale verkiezingen organiseren. Hoe gaan  in z’n werk?

– Arbo is vaak een ondergeschoven kindje bij managers en HR. Zorg als OR dat  ‘Arbo meer gaat leven’

– De OR bespreekt twee keer per jaar de algemene gang van zaken in de organisatie. Dit overleg is van belang, omdat de strategie en de verwachte besluiten aan de orde komen. Lees meer over het artikel 24 overleg.

– De OR bestaat uit verschillende mensen met hun eigen kwaliteiten. Gebruik de deskundigheid van de OR-leden. Maak gebruik van de techniek brainstormen.

– Een goede manier om te weten wat er leeft is regelmatig de meningen peilen. Lees de tips hoe je de meningen van de achterban kunt peilen.

– De bestuurder is de belangrijkste gesprekspartner van de OR. In dit artikel gaan we in op het samenwerken met de bestuurder.

– Iedere paar jaar zijn er weer OR-verkiezingen. Gebruik de verkiezingen als pr-middel.

– Het is vaak lastig om jongeren te interesseren voor de OR. Bekijk hier de checklist van Wanne van den Bijllaardt, coördinator van OR Academy. Klik hier voor de Checklist-Meer-jongeren-in-de-OR

– Notulen zijn voor iedere OR of PVT van belang. Lees hoe je snel en goed kunt notuleren.

 

Medewerkers eerder betrekken bij de OR

De termijnen voor actief en passief kiesrecht staan in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vroeg aan de SER hoe dit adviesorgaan aankijkt tegen de termijnen. De achterliggende gedachte is dat dit een drempel kan zijn voor de betrokkenheid van onder andere flexkrachten bij de medezeggenschap.

De SER heeft zich hierover gebogen en vindt dat ze te lang zijn. Hij adviseert daarom deze termijnen korten te maken. Ook ziet de SER dat er geen onderscheid moet zijn tussen advies en passief kiesrecht. De SER doet ook een voorstel van een verkorting van de termijnen. De termijn voor actief kiesrecht in artikel 6 lid 2 WOR zou bijvoorbeeld van zes  naar drie maanden kunnen gaan. De termijn voor passief kiesrecht in artikel 6 lid 3 WOR zou van twaalf naar zes of eveneens drie maanden, kunnen gaan.

De SER vindt het belangrijk om intrinsiek gemotiveerde mensen, ook die met kortere dienstverbanden, gelegenheid te bieden aan de or deel te nemen. Een goede afspiegeling in de ondernemingsraad van alle werkenden is van groot belang. Daarin zijn jongeren en flexkrachten nu helaas (nog) vaak ondervertegenwoordigd. Als u meer wilt weten over het betrekken van jongeren bij de OR, bekijk dan onze checklist.

Checklist aandachtspunten RI&E & plan van aanpak

De Risicoinventarisatie en evaluatie is een belangrijk onderdeel van het arbobeleid van uw organisatie.  OR Academy heeft daarom een checklist RI&E gemaakt. Als u hier werk van wilt maken dan kunt u rekening houden met de volgende punten:

 1. Is helder wie de regie heeft bij het uitvoeren van de RI&E?
 2. Welke methode wordt gebruikt? Denk bijvoorbeeld aan standaardmethode of de branche-RI&E.
 3. Past de gekozen methode bij jullie organisatie?
 4. Zijn alle gebouwen, vestigingen en eventuele andere werkplekken (thuis, gedetacheerden) meegenomen?
 5. Wie gaat de RI&E uitvoeren? Bijvoorbeeld: arbodienst, gespecialiseerd bureau, stagiaire
 6. Worden de preventiemedewerkers betrokken bij de inventarisatie?
 7. Op welke manier heeft de inventarisatie plaatsgevonden? (checklists invullen, rondgangen door het bedrijf, gesprekken met het management en het uitvoerend personeel)
 8. Zijn er arbeidsrisico’s (groepen) die extra aandacht nodig hebben?
 9. Wordt het relevante deel van de RI&E vooraf verstrekt aan “ter beschikking gestelde werknemers” (bijvoorbeeld uitzendkrachten)
 10. Hoe wordt het personeel voorgelicht en betrokken bij de aanstaande RI&E?
 11. Is de RI&E logisch opgebouwd en leesbaar?
 12. Is op basis van de RI&E vervolgonderzoek nodig (werkdrukonderzoek, klimaat metingen etc.)
 13. Is de RI&E getoetst door een kerndeskundige (let op bij vangnet moet dit door de arbodienst plaatsvinden ook als de werkgever een eigen kerndeskundige heeft)
 14. Past de keuze voor de toetsende deskundige bij de risico’s (bv industrie – veiligheidskundige)
 15. Hoe wordt de RI&E kenbaar gemaakt aan de medewerkers in de organisatie.
 16. Is er in de RI&E een PAGO advies gegeven?
 17. Staat er in de RI&E hoe de medewerkers toegang hebben tot de deskundigen zoals de bedrijfsarts?
 18. Wordt er een advies gegeven als het gaat om de organisatie, tijdsbesteding en opleidingsniveau van de deskundige medewerkers (preventiemedewerker)
Plan van aanpak

Maatregelen:

 1. Zijn de maatregelen op basis van de arbeidshygiënische strategie?
 2. Zijn de maatregelen in het plan van aanpak zo specifiek en concreet mogelijk geformuleerd?
 3. Worden medewerkers betrokken bij het bedenken van oplossingen (draagvlak)
 4. Wordt er gebruik gemaakt van de arbocatalogus in de branche? (mits aanwezig)

Planning:

 1. Is per actiepunt aangegeven wanneer het uiterlijk opgelost moet zijn?
 2. Is bij elk actiepunt aangegeven wie er verantwoordelijk is voor uitvoering (liefst geen afdelingen)
 3. Zijn er actiepunten steeds opschuiven in de planning en is dit logisch verklaarbaar?
 4. Worden de preventiemedewerkers betrokken bij het uitvoeren van de oplossingen?
 5. Heeft de OR regelmatig overleg over de voortgang van het plan van aanpak?
 6. Is er een arbocyclus zoals de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act)

De checklist RI&E is tot stand gekomen met hulp van Simon Troost. Hij behandelt de RI&E tijdens de Basiscursus OR en arbo

Beïnvloeden doe je zo!

Ieder OR-lid heeft zijn eigen redenen om zich voor de ondernemingsraad kandidaat te stellen. Meestal willen OR-leden belangen behartigen. Dat kunnen allerlei belangen zijn. Om de doelen te bereiken is invloed uitoefenen van groot belang. De OR kan dat tijdens de Overlegvergadering met de bestuurder doen, maar ook daarbuiten. We zetten 7 verschillende manieren om te beïnvloeden voor u op een rij.

 1. Essentieel bij beïnvloeden is dat u duidelijke doelen hebt. Wat wilt u bereiken en vervolgens hoe gaat u dat realiseren? Als het doel duidelijk is, kunt u een strategie bedenken om dat doel te bereiken.
 2. De OR kan gebruik maken van allerlei wetten om invloed uit te oefenen. Alleen de Wet op de ondernemingsraden biedt al verschillende mogelijkheden om te beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan artikel 24. Tijdens het zogenaamde  artikel 24-overleg hoort u meer over de koers van de organisatie en wat er gaat spelen. Daar kunt u de komende periode mee aan de slag.
 3. De achterban is een belangrijke stakeholder van de OR en kan een grote rol spelen bij het beïnvloeden. De bestuurder wil meestal graag draagvlak voor zijn besluiten hebben en is daarom vaak gevoelig voor de mening van de achterban. Bedenk wanneer het nuttig is om de achterban in te zetten.
 4. Wie proactief is, heeft vaak meer controle, voelt zich zelfverzekerder en krijgt meer invloed. U wacht dan niet of de bestuurder met plannen komt, maar de OR neemt zelf initiatief. Gebruik het initiatiefrecht en probeer vroegtijdig mee te denken met de bestuurder. Hoe eerder u betrokken bent, hoe meer invloed u uit kunt oefenen.
 5. Gebruik uw onderhandelvaardigheden om resultaten te boeken. Veel OR’en realiseren zich dat niet, maar u kunt echt onderhandelen om iets te bereiken voor uw achterban.
 6. Een OR kan gericht een netwerk opbouwen en informele contacten aangaan. U kunt zo makkelijker informatie vergaren en lobbyen. Het staat het de OR vrij om de achterban te raadplegen. Stap ook eens binnen bij de HR-afdeling, de preventiemedewerker, vertrouwenspersoon of benader leden van de raad van toezicht.
 7. Als u niets bereikt en tegen een muur oploopt bij de bestuurder dan blijven de drukmiddelen over. Dan gaat u bijvoorbeeld naar de krant of u dreigt met een juridische procedure. Een eerste stap is dan aan te geven dat u een jurist wilt inschakelen. Daarmee zet u meteen de situatie op scherp. Soms kunt u op deze manier uw doelen realiseren.

Meer weten over beïnvloeden? Volg de training Effectief beïnvloeden en u gaat naar huis met tips en ideeën. 

De wettekst van de Wmcz

De nieuwe Wmcz zal in 2020 ingaan. Als je als cliëntenraad wilt weten wat er in de wet staat dan kun je bij OR Academy de wettekst bekijken. We hebben de wettekst Wmcz zoals hij in het Staatsblad is verschenen.  Als je vragen hebt over de wet dan kun je je vraag stellen door een email te sturen naar info@or-academy.nl. We geven je dan binnen 48 uur een antwoord.

Klik hier voor de Wettekst-Wmcz.

OR en PVT krijgen adviesrecht bij doorstart bedrijf

De Wet overgang van onderneming in faillissement (Woof) heeft als doel om werknemers van een bedrijf dat failliet gaat beter te beschermen. Zo krijgen de OR en de PVT het recht om advies uit te brengen over de totstandkoming van de overgang. De rechter-commissaris die toestemming moet geven voor de overgang van de onderneming, moet het advies van de OR of PVT bij zijn beslissing betrekken. Dat bleek onlangs uit het wetsvoorstel van Minister Dekker en minister Koolmees en de Memorie van toelichting. Het voorstel staat open ter internetconsultatie. U kunt uw mening er nog over geven. Vervolgens wordt het in de Tweede Kamer behandeld.

WOR gewijzigd

Om dit uitgebreide adviesrecht wettelijk vast te leggen, wordt artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) uitgebreid met een zevende lid. Let op: er wordt op drie punten afgeweken van reguliere adviestrajecten:

 1. De curator bepaalt de termijn van advies en die mag niet korter zijn dan drie dagen.
 2. Ook hoeft de curator bij negatief advies van de OR zijn beslissing niet een maand op te schorten, zoals bij andere adviestrajecten het geval is.
 3. Het beroepsrecht uit artikel 26, aan de hand waarvan de OR normaal gesproken beroep kan instellen tegen een besluit is niet van toepassing. In plaats daarvan kan de OR op basis van artikel 67 van de Faillisementswet bij de rechtbank in beroep gaan tegen de beslissing van de rechter-commissaris over de voortgang of overgang van de onderneming.
Meer rechten werknemers

Gaat een bedrijf failliet en maakt het daarna direct een doorstart? Dan krijgen werknemers volgens de Woof recht op een arbeidsovereenkomst met dezelfde arbeidsvoorwaarden bij de organisatie die het bedrijf overneemt. Uitzondering is als er bij de overgang arbeidsplaatsen verdwijnen als gevolg van bedrijfseconomische omstandigheden. Op dat moment mag de overnemende partij wel minder werknemers overnemen.

26-wekenregel

Als de overnemende partij eerst geen arbeidsplaatsen beschikbaar had, maar er blijkt binnen 26 weken na overname alsnog werk te zijn voor meer werknemers, dan dient de overnemende partij alsnog (een van de) oud-werknemers een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

Reageren

U kunt tot en met 31 augustus reageren op het wetsvoorstel via Internetconsultatie. Wilt u als OR-lid meer weten over de WOR volg dan de Basiscursus (W)OR.

Voor PVT-leden hebben we de Basiscursus PVT.

De WMCZ 2018 komt in 2020

De Wmcz 2018 is onlangs door de Eerste Kamer aangenomen. De wet zal in 2020 in werking treden. Tot die tijd zal de oude wet blijven gelden. Na een lang traject is er een wet die de medezeggenschap van cliëntenraden versterkt . U hebt nog even de tijd om u goed voor te bereiden. Dat geldt ook voor sommige instellingen. Zij moeten hun cliëntenraden nog instellen en de medezeggenschapsregelingen nog aanpassen.

Meer mogelijkheden

Met de WMCZ 2018 krijgt u meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op onderwerpen die het directe leven van cliënten raken. De nieuwe wet is een behoorlijke verbetering van de positie van cliëntenraden. U krijgt meer bevoegdheden en kansen. Kortom er zijn behoorlijke verschillen tussen oud en nieuw. De verschillen zijn onder andere:

 1. Er moet een cliëntenraad zijn bij iedere instelling voor langdurige zorg die in de regel door meer dan 10 personen zorg doet verlenen en bij iedere instelling voor ambulante zorg die in de regel door meer dan 25 personen zorg doet verlenen.
 2. Er komt een uitbreiding van de onderwerpen waarover in de medezeggenschapsregeling regels moeten worden gesteld. Het gaat dan onder andere om de wijze waarop een cliëntenraad wordt betrokken bij de voorbereiding van bepaalde besluiten. Ook moet worden geregeld hoe de cliëntenraad wordt geïnformeerd.
 3. Het verzwaard adviesrecht uit de oude wet wordt vervangen door een instemmingsrecht.
 4. De cliëntenraad krijgt de noodzakelijke voorzieningen en er is geld voor de raad om zijn taken uit te kunnen voeren.
 5. Het regelen van toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting.
 6. De cliëntenraden krijgen het recht van enquête.
 7. De instelling moet de cliëntenraad helpen bij het inventariseren van de wensen van zijn achterban.
 8. Regelen van toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
 9. Het aanscherpen van de voorwaarde tot tijdig vragen van advies of instemming.
 10. De mogelijkheid om onder strikte voorwaarden een cliëntenraad te ontbinden die niet functioneert.
 Wetgevingstraject

De wet wordt niet meteen van kracht. Er moet eerst nog een Algemene maatregel van bestuur komen. Eerst buigt de Raad van State zich hierover en dan volgt de publicatie van de wet in het Staatsblad. Een half jaar later treedt de wet in werking. Dat zal waarschijnlijk halverwege 2020 zijn. We houden u hiervan op de hoogte.

Adviesrecht OR: Omgaan met een adviesaanvraag

De OR en PVT hebben verschillende bevoegdheden. Het adviesrecht is waarschijnlijk één van de meest gebruikte rechten voor ondernemingsraden. Iedere OR of PVT krijgt wel eens een adviesaanvraag. Hoe gaat u hiermee om? Bij het adviesrecht komen de verschillende stappen tijdens een adviesprocedure aan de orde. In de checklist Adviesrecht OR zetten we ze voor u op een rij:

 1. Zorg dat de adviesaanvraag van de bestuurder schriftelijk wordt ingediend bij de OR. Dat moet ook volgens de WOR (artikel 25).
 2. Bepaal in overleg met de bestuurder welke termijn redelijk is om te reageren op de adviesaanvraag. Dit is wel afhankelijk van de complexiteit van het onderwerp en de beschikbaarheid van de benodigde (extra) informatie om als OR of PVT goed advies te kunnen geven.
 3. Beoordeel de adviesaanvraag op de wettelijk verplichte informatie. U kijkt dan naar wat het voorgenomen besluit is en waarom dit besluit genomen moet worden. Ook de gevolgen voor het personeel en de maatregelen die worden genomen om negatieve gevolgen te bestrijden zijn van belang.
 4. Beoordeel of de OR (externe) deskundige hulp nodig heeft om de adviesaanvraag te kunnen behandelen. (artikel 16 en 22 van de WOR)
 5. Bepaal uw strategie. Welke doelen wilt u bereiken en bedenk of u een concept-advies wilt uitbrengen of dat u direct een advies geeft. Ook is het goed om te kijken of de adviesaanvraag opgesplitst moet worden in verschillende onderdelen om zo deeladviezen te geven.
 6. Zijn er ook instemmingsplichtige onderwerpen in de adviesaanvraag?
 7. Is er een strategisch plan aanwezig en heeft de OR deze ontvangen? Vraag schriftelijk om ontbrekende informatie en om verheldering van onduidelijkheden. Geef daarbij de datum aan waarop het antwoord ontvangen moet zijn.
 8. Bespreek in de overlegvergadering met de bestuurder het voorgenomen besluit en probeer het wensenlijstje van de OR om te zetten in concrete toezeggingen die worden opgenomen in het verslag van de vergadering.
 9. Bepaal in de eigen vergadering het standpunt van de OR en stel gezamenlijk het uit te brengen advies vast.
 10. Beoordeel het definitieve besluit van de bestuurder op overeenkomsten en afwijkingen van het uitgebracht advies en bespreek met elkaar de gebruikte argumenten.

Meer weten?

Het praktische checklistboek voor de ORDeze checklist komt uit het Praktische checklistboek voor de OR. Dit boek van Marian van der Pol en Wanne van den Bijllaardt staat vol praktische lijstjes over de bevoegdheden van de OR, de werkwijze, het overleg met de bestuurder, arbo en de communicatie met de achterban.

Als u kennis wilt opdoen over het adviesrecht volg dan als OR-lid de Basiscursus WOR. Voor leden van de PVT hebben we de Basiscursus PVT waar het adviesrecht en de bevoegdheden van de personeelsvertegenwoordiging aan de orde komen.

De AVG kostte veel tijd en geld

De helft van de werknemers die te maken hebben met de implementatie van de privacywet AVG vindt het een draak van een wet.  Ook heeft de invoering bij 74% van de ondervraagden meer tijd gekost dan vooraf verwacht. Slechts 7% van de organisaties krijgt regelmatig een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens. Dat blijkt uit een onderzoek dat Motivaction in opdracht van Rendement Uitgeverij uitvoerde onder 1.276 professionals uit het bedrijfsleven.

Tijd en geld

Een jaar na de invoering van de AVG blijkt dat organisaties druk bezig zijn geweest met de implementatie ervan. Ze zijn bang om een boete te krijgen. Vooral het maken van verwerkersovereenkomsten (51%) en het aanstellen en scholen van de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) of het volgen van cursussen (beide 35%) heeft tijd en geld gekost. Kleine organisaties waren gemiddeld zo’n 2.000 euro kwijt aan de implementatie van de AVG, bij grote organisaties liep dit op tot 20.000 euro of meer. Ook ondernemingsraden zijn er druk mee geweest. Veel OR-leden hebben een cursus gevolgd.

Toezicht toepassing AVG vaak bij directie

Uit het onderzoek blijkt dat ruim de helft van de organisaties (53%) een FG heeft aangesteld. Meestal is dat een eigen medewerker (80%), bij andere organisaties is een externe specialist ingeschakeld (13%) of er is een gedeelde FG (7%). Bij de organisaties die geen FG hebben aangesteld (45%) ligt de verantwoordelijkheid voor de toepassing van de AVG meestal bij de directie (62%).

Ondanks de verruimde mogelijkheden voor de inzage in of het verwijderen van gegevens, wordt hier nauwelijks gebruik van gemaakt. Van de respondenten geeft 13% aan dat zijn of haar organisatie regelmatig verzoeken krijgt tot inzage van persoonsgegevens. Slechts 7% van de organisaties krijgt regelmatig een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens.

Datalek niet altijd melden

De kennis bij de FG is groter dan onder professionals in het algemeen, maar het kennisniveau onder beide groepen mag nog wel worden vergroot. Het merendeel van de respondenten weet dat een telefoonnummer (91%), de etniciteit (88%) en de godsdienst (87%) persoonsgegevens zijn. Zo’n 77% denkt dat ook de gegevens van een overleden persoon onder de AVG vallen, terwijl dit niet zo is. Verder geeft 64% van de respondenten aan dat een datalek altijd gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, terwijl dat alleen moet als het waarschijnlijk is dat er risico’s zijn voor de privacy van de betrokken personen.