Alle berichten van Wanne van den Bijllaardt

Kies voor een vergadercoach

Een belangrijk deel van het werk van cliëntenraden bestaat uit vergaderen. Dat gebeurt in een zaal en online. De cliëntenraad overlegt om de standpunten te bepalen en om de taken te verdelen. In het overleg met de bestuurder worden de afspraken gemaakt. De vergaderingen moeten effectief verlopen. Toch gaat er vaak iets mis. Er worden geen afspraken gemaakt, deelnemers zijn alleen met hun eigen punten bezig of hebben de vergaderstukken niet gelezen. Hoe kunt u deze vergaderproblemen voorkomen? De cliëntenraad kan natuurlijk afspraken maken, maar lang niet iedereen houdt zich daaraan. Als u tips wilt voor een online vergadering klik dan hier.

Vergadercoach

Het is soms beter als een buitenstaander uw overleg bekijkt en met verbeteringen komt. OR Academy kan uw cliëntenraad begeleiden. Onze vergadercoach bespreekt de problemen, observeert uw vergadering en doet aanbevelingen. Wilt u meer over de vergadercoach weten, neem dan contact met ons op. Stuur een email naar: info@or-academy.nl. U krijgt binnen 24 uur antwoord.

 

Zorg voor een goede bezoekregeling

We hebben de afgelopen tijd gezien dat corona met golven komt. Zorginstellingen krijgen daarmee te maken. Zij nemen vervolgens maatregelen. Dat heeft vaak gevolgen voor het bezoek en dus ook voor cliënten. Hoe hou je hier rekening mee? Lastig is dat bewoners en patiënten verschillende behoeften aan bezoek en sociale contacten hebben. Daarnaast zijn locaties, gebouwen, de ligging, de teams en omvang verschillend. Dat kan allemaal gevolgen hebben voor de bezoekregeling.

Een goed plan

Het is van belang dat iedere zorgorganisatie bij een nieuwe coronagolf voor iedere locatie een plan voor bezoek op maat heeft en deze blijft actualiseren. Het moet blijven passen bij de veranderende situatie. Voor elke versoepeling of aanscherping van de maatregelen moet een zorgvuldige afweging gemaakt worden tussen de gezondheidsrisico’s en de kwaliteit van leven van de bewoners en patiënten. Het is van belang dat u als cliëntenraad hierover vroegtijdig het gesprek voert met de bestuurder. De raad moet aandringen op een goed plan, zodat je dat kunt gebruiken als er een bijzondere situatie is. Hierin zouden de volgende uitgangspunten voor een bezoekregeling en corona moeten gelden:

 1. is de bestaande bezoekregeling nog actueel?
 2. Zorg voor een balans tussen kwaliteit van leven en de veiligheid voor de bewoner en het personeel.
 3. Ga ervan uit dat bezoek en sociaal contact essentieel zijn voor de bewoners en patiënten.
 4. Zorg voor maatwerk per afdeling en op organisatieniveau. Iedere locatie kan anders zijn en dat kan gevolgen hebben voor het ontvangen van bezoek.
 5. Bedenk maatregelen voor verschillende situaties. Situaties die heel ernstig zijn en situaties waar er dreiging is. In welke situatie is bijvoorbeeld een mondkapje verplicht en wanneer beperk je bezoek?
 6. Kijk breed. Maak een plan voor verschillende groepen. Die groepen kunnen zijn bewoners, bezoekers, familie, vrijwilligers en zorgpersoneel.
 7. Veiligheid en gezondheid zijn een verantwoordelijkheid van de zorginstelling en van bezoekers. Als zij grieperig zijn dan moeten ze thuisblijven.
 8. Is de besluitvorming zorgvuldig?
 9. Alles staat of valt met duidelijke communicatie. Is dit het geval?

Verbetering van rechten voor mensen met een zeldzame ziekte

De Verenigde Naties heeft onlangs een resolutie aangenomen over de rechten van mensen met een zeldzame ziekte. Wereldwijd hebben ongeveer 300 miljoen mensen hiermee te maken. Deze resolutie is een belangrijk moment waar veel belangenorganisaties zich voor hebben ingezet. De landen zijn nu verplicht om de rechten van mensen met een zeldzame aandoening te beschermen en onder de aandacht te brengen.

Genetisch

Zeldzame ziekten zijn vaak slopend, leiden vaak tot vroegtijdige dood en hebben een enorme impact op het dagelijks leven van mensen. Veel van de zeldzame ziekten betreft kinderen. Maar liefst 72% van de zeldzame ziekten is genetisch. Dat betekent dat ook de toekomstige generaties weer ziek kunnen worden. Mensen met een zeldzame ziekte melden ook dat hun ervaring met de zorg slechter is dan voor mensen met andere chronische ziekten.

Europese Unie

Ook alle landen van de EU steunden de resolutie. In de Europese Unie hebben 30 miljoen mensen een zeldzame ziekte. Zij kampen met een hoog aantal onvervulde behoeften en ze wachten gemiddeld vijf jaar op een diagnose van hun aandoening. Wanneer de diagnose is gesteld, is er slechts een behandeling beschikbaar voor 6 % van de bekende zeldzame ziekten. Een ander probleem is dat patiënten met zeldzame ziekten onevenredig zwaar worden getroffen door psychologische, financiële en sociale lasten.

Beleid maken

Het overkoepelend EU-beleid over zeldzame ziekten stamt uit 2009. Hierdoor zijn de diagnose en de behandeling van zeldzame ziekten en de verzorging van getroffen patiënten verbeterd. Inmiddels is er dankzij de technologische en wetenschappelijke vooruitgang nog veel meer verbetering mogelijk. Het EU-beleid is achterhaald geraakt. Er is een Europees actieplan nodig. Daarin zijn doelen nodig om het leven van mensen met zeldzame ziekten te verbeteren. Er zijn meer dan 6000 verschillende ziekten.  Dat betekent dat voor de best mogelijke behandeling, zorg en onderzoek deskundigen in heel Europa moeten samenwerken. Meer informatie over de EU en de VN-resolutie vindt u hier.

 

 

Flinke stijging ziekteverzuim

Het verzuimpercentage is volgens ArboNed en Human Capital Care erg hoog. Het is in november opgelopen tot maar liefst 5,1%. Het aantal ziekmeldingen nam in november met 33% toe ten opzichte van oktober en ook dat is meer dan ooit te voren. Normaal gesproken stagneerden de cijfers rondom het ziekteverzuim en ziekmeldingen altijd in november.  De vierde coronagolf zorgde ervoor dat het  ziekteverzuim enorm opliep. Daarbij zorgde de afschaffing van de 1,5 meter voor meer besmettingen op de werkvloer. Werknemers mochten weer bij elkaar komen en vervolgens vielen zij uit met verkoudheidsklachten en coronaklachten.

Coronamaatregelen en een stijging ziekteverzuim

Door de coronamaatregelen van de overheid is de 1,5 meter weer terug. Ook werken werknemers weer meer thuis. Heeft de nieuwe lockdown effect op het ziekteverzuim? We houden nu weer afstand, dus mensen zullen minder snel verkouden of grieperig worden. Hier staat tegenover dat een nieuwe lockdown op psychisch niveau z’n tol eist. Meer mensen zullen zich ziek melden vanwege een burn-out, somberheidsklachten of omdat ze hun werk- en privébalans niet op orde krijgen. Dit kan ervoor zorgen dat de cijfers hoog blijven.

De OR

Verzuim kan worden verlaagd door een goede begeleiding. De OR kan een bijdrage leveren om het verzuim te verlagen. Let daarbij op de volgende punten:

 1. Is er een visie op de verzuimbegeleiding, een planmatige aanpak en de wordt er ook voldoende aan preventie gedaan?
 2. De werkgever moet een contract met een arbodienst of bedrijfsarts hebben. Past de inhoud van contract naar uw mening bij het actuele verzuimpercentage?
 3. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht met het contract met de arbodienst, het verzuimprotocol of het contract met een re-integratiebedrijf. Maak daar ook gebruik van.
 4. Om verzuim laag te houden is een adequate begeleiding van belang. Vaak is de leidinggevenden daar verantwoordelijk voor. Maar zijn die daarvoor voldoende toegerust? En wat te doen als ze zelf een deel van het probleem zijn?
 5. Werkdruk en stress kunnen ook door de privésituatie ontstaan. Denk hierbij aan een slechte werk-privé balans, mantelzorg, schulden alcohol en drugsgebruik. Is er in uw organisatie aandacht voor deze problematiek en worden daar oplossingen voor aangeboden?
 6. De bedrijfsarts moet nauw samenwerken met de or en adviseert de werkgever over preventieve maatregelen. Vraag de bedrijfsarts eens of er naar zijn mening over de re-integratie inspanning en of de werkgever voldoende aan preventie doet.
Meer weten

Meer weten over OR en ziekteverzuim? Volg de Basiscursus OR en arbo. U gaat in 2 dagen aan de slag met het arbo- en verzuimbeleid van uw organisatie.

Op de OR-agenda in 2022

Er komt in een jaar altijd veel af op uw OR. U kunt natuurlijk niet alles voorzien, maar sommige dingen komen ieder jaar weer terug en nieuwe wetgeving kunt u aan zien komen. Als u goed voorbereid wilt zijn dan kunt u, door goed te plannen, gestructureerd aan de slag dit jaar. We zetten de belangrijkste OR-gebeurtenissen en momenten van 2022 voor u op een rij in een handige OR-agenda. U kunt de onderwerpen zo op de agenda zetten voor het overleg met de bestuurder.

NOW

De overheid blijft organisaties die te lijden hebben onder corona ondersteunen met de NOW 7 -regeling. Deze kunnen bedrijven tot 31 januari 2022 aanvragen. De aanvraag voor de subsidie moet gemeld worden aan de ondernemingsraad. Meer informatie over de NOW-regeling vindt u hier.

Meer vrouwen in de top

Bij een beursgenoteerde onderneming moet minimaal 1 op de 3 commissarissen een vrouw zijn. Is dat niet het geval dan moet de werkgever dat herstellen bij de eerstvolgende benoeming. Anders blijft de stoel leeg. Dit is het gevolg van de Wet Moderniseren NV-recht en vergroten genderdiversiteit in de top van grote bedrijven. Ook andere, niet-beursgenoteerde ondernemingen moeten dit jaar aan de bak om diversiteit te versterken. Dit onderwerp komt vast aan bod tijdens het Artikel 24-overleg of bij de gewone overlegvergadering.

Het OR-jaarverslag maken

Als ondernemingsraad maakt u elk jaar een OR-jaarverslag. U bent verplicht om het jaarverslag te verspreiden onder uw achterban en uw bestuurder volgens artikel 14 WOR. Hoe het jaarverslag eruit komt te zien en wat u er allemaal in zet is niet geregeld. Het jaarverslag kan een PR-middel zijn naar uw achterban. Maak er daarom iets moois van. Veel OR’en maken een jaarverslag in de periode januari tot april. Lees hier tips voor een aantrekkelijk verslag.

Rookvrije organisatie

Vanaf 1 januari 2022 zijn rookruimtes op de werkvloer niet meer toegestaan. De organisatie moet rookvrij zijn. De OR heeft een stimulerende taak op het gebied van arbeidsomstandigheden. Kijk of het rookverbod goed wordt nageleefd.

Belastingvrije thuiswerkvergoeding

Werkgevers mogen voortaan een belastingvrije thuiswerkvergoeding geven aan werknemers van maximaal 2 euro per dag. Dat bedrag is gebaseerd op een berekening van het Nibud van wat je ongeveer kwijt bent aan verwarming, koffie, wc-papier, enzovoorts. Tot nu toe moest over zo’n thuiswerkvergoeding belasting worden betaald, terwijl een reiskostenvergoeding belastingvrij is.

STAP-budget

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werknemers en werkzoekenden gebruik maken van het STAP-budget. Dit staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. Zij kunnen dan maximaal 1000 euro budget aanvragen bij het UWV. Ondernemers of mensen met inkomsten uit overig werk kunnen zakelijke studiekosten aftrekken van hun winst. Meer informatie over STAP vindt u hier.

Twee keer het artikel 24-overleg

In artikel 24 van de Wet op de ondernemingsraden staat dat u minimaal twee keer per jaar de algemene gang van zaken in de organisatie met de bestuurder en een vertegenwoordiging van het toezichthoudend orgaan bespreekt. Het artikel 24 overleg is belangrijk als u proactief wilt reageren op de komende beleidsvoornemens van de bestuurder. Neem dit overleg op in de jaarplanning.

Scholingsdagen gebruiken

Ieder OR-lid heeft recht op 5 scholingsdagen per jaar. Ook dit jaar weer. Het is verstandig om scholing te plannen, omdat het anders erbij inschiet. Plan bijvoorbeeld een scholing net na de verkiezingen, voor het vaststellen van de begroting, voor het artikel 24-overleg en/of aan het einde van het jaar om de planning voor het nieuwe jaar te maken.

Financiële jaarrekening

Uw organisatie moet een keer per jaar de jaarrekening opstellen en deze deponeren bij de Kamer van Koophandel. Uw OR heeft informatierecht. U krijgt waarschijnlijk in de periode maart/april de jaarcijfers. De bestuurder moet zo spoedig mogelijk na vaststelling van de jaarrekening een exemplaar van de jaarrekening en het jaarverslag overdragen aan de OR. Het is dan slim om kennis op te doen om de cijfers te kunnen lezen en de juiste vragen te stellen.

Begroting

In het najaar wordt de begroting gemaakt. Zorg dat u hierbij tijdig betrokken bent, want dan is uw invloed het grootst.

Overleg over de beloningen

Directies van organisaties vanaf 100 werknemers moeten ook dit jaar verplicht jaarlijks de beloning van de bestuurders bespreken met de ondernemingsraad. Plan het overleg hierover, zodat u er zeker van bent dat het op de agenda komt.

De Risico-inventarisatie & Evaluatie op orde

Zoals u weet moet iedere organisatie een actuele Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) hebben. Bespreek als OR of PVT met de bestuurder jaarlijks de RI&E en het daarbij behorende plan van aanpak. Is het werk veiliger geworden of moet het plan van aanpak worden bijgesteld? Moet de RI&E opnieuw worden uitgevoerd?  U hebt instemmingsrecht.

Prinsjesdag

Ook dit jaar vindt op de derde dinsdag van september Prinsjesdag plaats. Het Kabinet presenteert de plannen voor het komende jaar. Ook wetswijzigingen worden aangekondigd op en vlak na Prinsjesdag. U weet dan welke onderwerpen er op de agenda met de bestuurder komen. Kijk hier als u meer over wetten wilt weten.

SER richtprijzen

De Sociaal Economische Raad maakt rond oktober/ november de richtbedragen voor de scholing van ondernemingsraadsleden en hun commissies bekend. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus in 2022 is voor de hele ondernemingsraad € 1.100 (exclusief btw) per dagdeel. U kunt de richtprijzen van de SER verwerken in een scholingsplan voor het nieuwe jaar. Zo denkt u bewust na over de scholingsbehoefte van uw OR.  

Er zijn natuurlijk nog veel meer zaken op de OR-agenda, maar die zijn bij iedere OR anders.

Dankzij een enquête weet u wat er leeft

Het contact met de achterban is bij veel ondernemingsraden niet goed. Sommige OR’en zijn uit beeld geraakt bij de medewerkers. Ondernemingsraden weten op hun beurt niet precies wat er leeft bij hun collega’s. Dat is een gemiste kans! Als OR staat u sterker in het overleg met de bestuurder als u weet hoe medewerkers tegen een onderwerp aankijken. Met een enquête komt u eenvoudig achter de mening van de achterban. Toch moet u het maken van een enquête niet onderschatten. Er komt meer bij kijken dan u denkt.

Doel

Een enquête is een meting van ervaringen, verwachtingen en oordelen van een bepaalde groep mensen. De ondernemingsraad kan overal een peiling over houden: van de kwaliteit van de stoelen tot de tevredenheid over de werkroosters. Dat kan met een korte of een langere vragenlijst. Het maken en afnemen van een enquête kost tijd.  Denk daarom eerst na over de vraag waarom de ondernemingsraad een enquête wil uitzetten. Op basis van een duidelijk doel kan de OR vervolgens gericht vragen formuleren.

Doelgroep

Enquêteren ligt bij veel onderwerpen (arbeidsomstandigheden, personeelsbeleid, werktijden) voor de hand. Als u bijvoorbeeld de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) wil bespreken met de bestuurder, of de ervaringen met de Arbodienst, dan is het nuttig om de mening van de achterban te kennen. Als u weet waarom u een enquête wil uitzetten dan kan de ondernemingsraad de doelgroep kiezen. Wie wil de OR bevragen? Alle werknemers in de organisatie of slechts een afdeling of een specifieke beroepsgroep? Als ook dit duidelijk is, kunt u de vragenlijst opstellen.

Soorten vragen

Op vrijwel elk enquêteformulier staan minstens twee soorten vragen. Dat zijn  feitelijke vragen, die informeren naar concrete zaken zoals de functie, de afdeling of het dragen van bijvoorbeeld beschermende kleding. Naast de feitelijke vragen zijn er de opinievragen. Deze vragen informeren naar de mening van de respondent, bijvoorbeeld over de tevredenheid met de nieuwe (thuis)werkplek, de mogelijke oorzaak van het verzuim of het onveilige gevoel op de werkplek. Hoe kijkt hij hier tegenaan? U kunt hier open of gesloten vragen over stellen. Bij gesloten vragen kruist de geënquêteerde een antwoord aan (bijvoorbeeld ‘ja of ‘ nee’). Bij open vragen kan de geënquêteerde zelf het antwoord invullen. Dat levert vaak meer informatie op, maar het kost meer tijd om de antwoorden te verwerken.

Knelpunten

Een enquête maken lijkt eenvoudig. Toch kan er van alles misgaan. Let op de volgende
knelpunten:

 1. De introductie is onduidelijk. De respondent weet niet waarover de enquête
  gaat.
 2. Er ontbreekt informatie over de respondenten, waardoor de OR niet kan inschatten of de peiling representatief is.
 3. De vragen zijn onduidelijk. Er wordt bijvoorbeeld naar 2 dingen gevraagd, zodat je niet weet waar het antwoord op slaat.
 4. De respons is te laag om conclusies te kunnen trekken of om de bestuurder te overtuigen.
 5. De vragenlijst is te lang, zodat mensen halverwege afhaken.
 6. De enquête is niet anoniem. De respondenten durven niet het achterste van hun tong te laten zien.
 7. De vragen zijn suggestief.
 8. Er staan vaktermen in de enquête.
 9. De vragen zijn te lang.
 10. De vragen zijn niet direct op de respondenten van toepassing.
 11. De belangrijkste vragen staan niet aan het begin, maar aan het eind.
 12. De OR vergeet de resultaten van de enquête terug te koppelen aan de achterban.
 13. De periode om de enquête te houden is te kort waardoor de respons laag is.

Creativiteit van de OR gevraagd

De maatschappij en organisaties worden ingewikkelder en daarom werken standaard oplossingen steeds minder. Creativiteit wordt hierdoor belangrijker. Ook de ondernemingsraad of cliëntenraad kan wel meer creativiteit gebruiken. Er bestaan talloze creatieve technieken om als groep creatief aan de slag te gaan.  Creatieve technieken kunt u vooral gebruiken als u behoefte hebt aan een nieuwe manier om met elkaar een bestaand klemmend probleem op te lossen. Dit is ook handig als u een nieuwe visie wilt ontwikkelen of als de gebruikelijke methoden (“meer van hetzelfde”) niet meer werken.

 

Hoe werkt het?

Er bestaan heel verschillende vormen van creatieve technieken. U kunt op de volgende punten letten.

 1. Veel creatieve sessies beginnen met een korte krachtige vraagstelling. Zonder jargon maar wel prikkelend om met de vraag aan de slag te gaan. Een voorbeeld is” Hoe kunnen we als ondernemingsraad, de komende periode, onze collega’s meer betrekken bij de medezeggenschap?”
 2. Stel uw oordeel zoveel mogelijk uit. Met een (snel)oordeel zet u vaak een rem op nieuwe ideeën. Het betekent ook om ideeën van uw collega’s niet meteen af te keuren maar om er op “mee te liften” en ze nog verder te ontwikkelen. Bij de creatieve techniek Brainstormen werkt dat ook zo.
 3. Produceer met elkaar vooral zoveel mogelijk ideeën. Meer is beter. Hierbij geldt het motto dat de beste manier om een goed idee te krijgen, is door er veel van te hebben.
 4. Het gaat bij een creatieve techniek om de ideeën niet om wie een idee naar voren brengt maar om het idee zelf. Het idee van de voorzitter is dus evenveel waard als het idee van het junior OR-lid die nog maar net komt kijken.
 5. Stimuleer met elkaar de fantasie en de verbeeldingskracht “Imagination is more important than knowledge” zei Albert Einstein al. Verbeeldingskracht is in het begin veel belangijker dan feitenkennis.
 6. De creatieve technieken zijn erop gericht om bestaande patronen te doorbreken. Daarmee wordt bedoeld de bestaande manier van denken en kijken over een bepaald vraagstuk. Als u bijvoorbeeld de communicatie met de collega’s altijd al een probleem ziet dan ontstaan er waarschijnlijk ook altijd dezelfde (standaard) oplossingen. Door u bijvoorbeeld te verplaatsen in een succesvol persoon uit de wereld van de sport, bedrijfsleven, film of kunst krijgt u al een ander gezichtspunt op hetzelfde vraagstuk.
 7. Bij creatieve technieken gaat vooral om een open en enthousiaste sfeer te creëren. Op die manier komt de flow van nieuwe ideeën juist goed op gang. Daarom kiezen veel groepen ervoor om een creatieve sessie niet in een vergaderlokaal te doen maar in een hele andere meer inspirerende omgeving te houden.
 8. Er zijn talloze creatieve technieken. Een voorbeeld is brainwriting. De deelnemers krijgen van te voren een probleemstelling toegestuurd. De deelnemers schrijven hun idee op ene stuk papier en geven het door aan een collega deelnemer die de gelegenheid krijgt om hier opmerkingen bij te schrijven. Het opvallende van deze techniek is dat er alleen maar geschreven wordt en niet gesproken. Ook verfrissend! De vellen met de ideeën daarop kunnen diverse malen circuleren.

Voor leden van ondernemingsraden is er veel te winnen met meer creativiteit. Het levert veel nieuwe inzichten en oplossingen op. En wat ook niet onbelangrijk is, het is leuk om te doen. Wilt u meer doen met creatief denken dan kunnen we u begeleiden. Samen met onze creatieve expert, Mark de Koning, komt u tot meer oplossingen voor uw probleem. Meer informatie: 085 0432268 of info@or-academy.nl

 

Weer nieuwe coronasteun

Door de aangescherpte coronamaatregelen is het Kabinet van plan om weer nieuwe coronasteunmaatregelen voor bedrijven in het leven te roepen. De NOW en TVL wordt weer van stal gehaald. NOW 5 heeft betrekking op de periode 1 november tot en met 31 december 2021. Deze coronasteun is vanaf december aan te vragen. In tegenstelling tot de NOW 4 is de NOW 5 ook voor starters opengesteld die hun onderneming na 1 februari 2020 en uiterlijk op 30 september 2021 zijn gestart.

Coronasteun NOW 5

Werkgevers die in maanden november en december minimaal 20% omzetdaling hebben ten opzichte van de omzet over 2019 gedeeld door zes, komen in aanmerking voor subsidie onder de NOW 5. De subsidie wordt berekend door  het subsidiepercentage van 85% te vermenigvuldigen met het percentage aan omzetdaling. De maximale omzetdaling voor de berekening onder de NOW 5 is 80%. De maximale tegemoetkoming bedraagt 68% (80% van 85%). Dat betekent dat werkgevers minstens 32% van de loonkosten zelf moeten betalen.

Verplichtingen NOW 5

De inspanningsverplichting om werknemers te begeleiden in een ‘van-werk-naar-werk’-traject blijft bestaan. Werkgevers moeten voor het sluiten van het aanvraagloket contact opnemen met UWV als zij tussen 27 november en 31 december een medewerker hebben ontslagen, anders volgt er een korting op de subsidie van 5%. Ook het bonus- en dividendverbod over heel 2021 blijft gelden. Het verbod geldt voor iedere werkgever die ten minste € 125.000 aan voorschot of subsidie ontvangt.

Verschillen met NOW-4

Misschien wel de belangrijkste wijziging ten opzichte van NOW 4 is dat NOW 5 ook toegankelijk is voor starters. Starters die hun onderneming na 1 februari 2020 en uiterlijk op 30 september 2021 zijn gestart. De tweede wijziging is dat de loonsom in november en december met 15% mag dalen ten opzichte van de referentiemaand september 2021. Dit leidt niet tot een daling van de hoogte van de subsidie.
Als een werkgever naast NOW 5 ook gebruik maakt van andere steunmaatregelen zoals de werktijdverkortingsregeling voor niet coronagerelateerde omstandigheden, dan kunnen deze bijdragen van invloed zijn op de hoogte van de NOW 5 subsidie.

De exacte datum van de coronasteun en de opening van het aanvraagloket van de NOW5 is nog niet bekend. Meer informatie over de NOW vindt u hier.

Wetsvoorstel beperkt invloed OR en PVT

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft in het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen’ een opvallende passage over het instemmingsrecht van de OR en PVT gezet. De OR zou geen instemmingsrecht hebben bij de invoering van coronatoegangsbewijzen op de werkvloer of bij de invoering van alternatieve maatregelen. U krijgt zo minder invloed. Het wetsvoorstel Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen (pdf) ligt nu bij de Tweede Kamer.
Artikel 27

Door het wetsvoorstel van De Jonge is het mogelijk om het coronatoegangsbewijs verplicht te stellen. In het wetsvoorstel noemt de minister het instemmingsrecht van de OR en PVT een mogelijk vertragende factor. Om de invoering van het verplichte coronatoegangsbewijs soepel en vlot te laten verlopen, zou het instemmingsrecht niet moeten gelden. Dat is opvallend want het gaat om een regeling voor arbeidsomstandigheden (artikel 27 lid 1d WOR). De Jonge betoogt dat artikel 27 niet geldt, omdat de alternatieve maatregelen rechtstreeks voortvloeien uit de ministeriële regeling. Het wetsvoorstel is naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is nog onzeker of er een meerderheid voor het ‘wetsvoorstel coronatoegangsbewijzen’ is. Als de Tweede en de Eerste Kamer akkoord gaan, dan zal de rol van de medezeggenschap bij de omgang met coronamaatregelen op de werkvloer flink worden ingeperkt. De OR kan dan minder invloed uitoefenen.

Meer weten

Meer over het instemmingsrecht hoort u tijdens de Basiscursus PVT en de Basiscursus (W)OR.

Maak van zwijgers sprekers

In een team zitten altijd mensen die hun mening direct laten horen. Er zijn ook altijd anderen die zwijgen. Zij zijn wat bedachtzamer, verlegen of lopen niet meteen met hun mening te koop. Dat zal ook bij de OR, PVT en cliëntenraad het geval zijn. Je weet niet hoe ze over een onderwerp denken. Dat is jammer, want ze hebben soms hele goede ideeën.  Er zijn verschillende manieren om zwijgers in de cliëntenraad aan het woord te laten. We zetten ze onder elkaar.

 1. Zorg tijdens een vergadering dat iedereen zijn mening geeft. Begin dan eens niet bij de mensen die altijd aan het woord willen zijn.
 2. Gebruik stemkastjes om meningen te peilen. Hierdoor is de drempel laag om je ‘uit te spreken’.
 3. Geef voor het bespreken van een onderwerp iedereen 3 lucifers. voor iedere keer dat iemand het woord neemt levert hij een lucifer in. Zo kan iedereen aan het woord komen.
 4. Neem een voorwerp (een doosje, blokje of busje bijvoorbeeld). De enige die mag spreken is degene die het voorwerp heeft. Dit zorgt voor meer rust tijdens het gesprek en het wordt ook meteen duidelijk als iemand iedere keer het voorwerp heeft.
 5. Laat na een korte inleiding van een onderwerp  iedereen zijn vragen en gedachten noteren. Geef vervolgens het woord aan degene die niet zo vaak zijn mond opendoet.
 6. laat mensen op een geeltje schrijven wat hun mening is. Plak ze vervolgens op een flap. Loop vervolgens de geeltjes langs en bespreek ze.
 7. Kies voor sommige onderwerpen een portefeuillehouder aan. Hierdoor krijgen zwijgers meer ruimte.
 8. Maak koppeltjes in je team. Een koppeltje bestaat uit een zwijger en een dominante spreker. Dit zal de zwijger stimuleren om 1-op-1 zijn mening te geven.
 9. Laat de deelnemers aan elkaar vragen stellen. Hierdoor komt iedereen aan bod als er antwoord wordt gegeven op de vragen.
 10. Realiseer je dat niet iedereen evenveel aan het woord is. Dat is niet erg. Maar de zwijgers moeten wel de gelegenheid krijgen om zich uit te spreken.

Wil je meer weten over het betrekken van mensen in een vergadering? Volg dan eens een training Vergaderen.